مدیریت , خلاقیت و نوآوری

تکنیک مدیریتی کایزن چیست؟

امروزه با توجه به شرایط بازار و فضای رقابتی آن پیاده سازی تکنیک های مدیریتی نظیر ( کایزن ) ضروری به نظر می رسد.کایزن یک شیوه مدیریت ژاپنی است که به مفهوم تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است.

شایان ذکر است  دلیل اصلی برتری ژاپن، مهارت‌های مدیریتی این کشور است.در ژاپن کسب سود هرگز در رأس کارها قرار نمی گیرد.

تکنیک مدیریتی کایزن بر این فلسفه استوار است که برای ایجاد بهبود در سازمان ها لازم نیست به دنبال تغییرات انفجاری یا ناگهانی باشیم، بلکه هر نوع بهبود یا اصلاح به شرط آنکه پیوسته و مداوم باشد، ارتقای بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد.